fbpx

CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

Garzon Plaza Ltd.

Termeni și condiții generale

(GTC)

 

I.Introducere

Operatorul Hotel Garzon Plaza**** (denumit în continuare: Garzon Plaza) atrage atenția tuturor vizitatorilor săi asupra faptului că, dacă doresc să continue să utilizeze site-ul web sau să devină consumatori ai operatorului site-ului web prin intermediul acestuia, trebuie să citească cu atenție Termenii și condițiile generale (denumite în continuare: TCG) în vigoare la momentul respectiv,

și Politica de confidențialitate și de securitate a datelor și continuați să utilizați site-ul web și să comandați produsele operatorului site-ului web disponibile prin intermediul site-ului web numai dacă sunteți de acord cu toate punctele din CGC și vă considerați obligat să le respectați și dacă ați înțeles și acceptat Politica de confidențialitate și de securitate a datelor.

 

Având în vedere faptul că, în conformitate cu Codul civil în vigoare, articolul 6:78, alineatul 1, termenii și condițiile generale ale contractului devin parte integrantă a contractului dacă utilizatorul acestora a făcut posibil ca cealaltă parte să cunoască conținutul lor înainte de încheierea contractului și dacă cealaltă parte le-a acceptat, furnizorul de servicii declară că atrage atenția potențialilor săi clienți asupra faptului că link-ul către termenii și condițiile generale în vigoare la momentul respectiv este disponibil pe toate ofertele trimise în format electronic sau pe suport de hârtie, precum și pe toate ofertele trimise de furnizorul de servicii către clienții săi. https://garzonplaza.hu/ site-ul web, disponibile la recepția hotelului pe suport de hârtie și vor fi indicate oaspetelui în cazul unei oferte verbale. Prin acceptarea Ofertei sau prin trimiterea unei cereri de rezervare pe site-ul web, Oaspetele declară că a citit, a înțeles și a acceptat Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul respectiv și Politica de Confidențialitate indicată mai sus.

 

Prezentele condiții generale fac parte integrantă din orice contract de furnizare a serviciului de cazare și/sau a serviciului suplimentar aferent, astfel cum este definit în capitolul 2 (denumit în continuare "contract de servicii"), pe care prestatorul de servicii îl încheie cu oaspetele (sau cu titularul costurilor) pentru serviciul prevăzut la capitolul 2, în conformitate cu normele din capitolul 8.

 

 

II.Definiții

Termenii utilizați în CGC (și/sau în contractul de servicii) au următoarele semnificații:

 

Furnizor de servicii: Garzon Pláza Kft.

 

sediul central: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1. clădirea B.

adresa de serviciu: Hotel Garzon Pláza**** 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1. B. ép.

numărul de înregistrare al societății: 08 09 015113

Număr de identificare fiscală: 13995803208

adresa site-ului web: https://garzonplaza.hu/

număr de telefon: +36-96/900-500

adresa de e-mail: [email protected]

reprezentată în mod individual de: Balázs Károly Matusz Președinte CEO

 

Oaspete înseamnă partea care încheie un Contract de servicii cu Furnizorul de servicii, care este practic o persoană fizică ce utilizează Serviciile Furnizorului de servicii și care nu se încadrează în definiția unui Co-Rezident.

 

Persoana (persoanele) care stă (stau) cu Oaspetele: persoana (persoanele) care sosește (sosesc) împreună cu Oaspetele și care stă (stau) în Cameră cu Oaspetele, care utilizează Serviciul de cazare și/sau Serviciul (Serviciile) suplimentar(e) împreună cu Oaspetele. În cazul în care în CGC se face referire la Oaspetele sau se face referire la Oaspetele, se consideră că Oaspetele include Persoana (Persoanele) care stă (stau) cu Oaspetele, cu excepția cazului în care se prevede altfel în CGC.

 

Purtătorul de costuri este o persoană fizică sau juridică sau o societate fără personalitate juridică, care plătește Prestatorului de servicii contravaloarea datorată acestuia pentru utilizarea Serviciului. Oaspetele, persoana care locuiește cu oaspetele sau o terță parte poate fi purtătorul de costuri. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în CGC, termenul "oaspete" se înțelege că include și purtătorul de costuri.

 

Contravaloare sau Preț sau Taxă înseamnă taxa monetară care trebuie plătită furnizorului de servicii pentru utilizarea unui serviciu, care trebuie plătită de către oaspete sau consumator.

 

Countervalue-part este o parte specifică a contravalorii.

 

Serviciu suplimentar: alte servicii furnizate de Furnizorul de servicii oaspeților săi în scopul petrecerii timpului liber într-un mod semnificativ, al menținerii sănătății și al îmbunătățirii bunăstării fizice, care nu fac parte din tipul dat de Serviciu de cazare, cu condiția ca Furnizorul de servicii să ofere sau să furnizeze astfel de servicii oaspeților în momentul prestării Serviciului (de exemplu, consum din minibar-ul camerei, masaj și/sau tratament corporal, transfer etc.).Domeniul de aplicare și Contravaloarea diferitelor tipuri de Servicii suplimentare disponibile pentru Oaspeți într-o anumită perioadă vor fi publicate de către Prestatorul de servicii pe site-ul web sau, la cererea Oaspeților, vor fi comunicate separat Oaspeților înainte sau în timpul furnizării Serviciului de cazare, în funcție de momentul în care apare cererea pentru Serviciul (Serviciile) suplimentar(e), dar în orice caz înainte de cerere. Domeniul de aplicare a Serviciului (serviciilor) suplimentar(e) poate (pot) varia sau se poate (pot) schimba în diferite perioade ale anului, iar Serviciul (serviciile) suplimentar(e) corespunzător(e) poate (pot) fi solicitat(e) de către oaspete în momentul sau după încheierea Contractului de servicii, inclusiv în timpul perioadei de prestare a Serviciului de cazare. Domeniul de aplicare, conținutul, condițiile și contravaloarea Serviciilor suplimentare fac întotdeauna parte din CGV, iar definițiile acestora sunt considerate ca fiind anexe la CGV.

 

Serviciul de cazare: furnizarea de cazare pentru un sejur nepermanent în hotel, inclusiv înnoptarea și odihna, precum și alte servicii direct legate de furnizarea unei astfel de cazări, cum ar fi serviciile de restaurant, cum ar fi micul dejun, care nu sunt incluse în Serviciile suplimentare.

 

Cameră: o cameră single, dublă sau twin sau un apartament la hotel. Tipurile de camere disponibile la un moment dat pot fi găsite pe site-ul web.

 

Hotel: Hotel Garzon Pláza****, care este situat în sediul din 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1. clădirea B., și care este operat de către furnizorul de servicii, Garzon Pláza Kft.

 

Serviciu: Serviciul general de cazare sau, în cazul în care părțile au convenit în Contractul de servicii să furnizeze servicii suplimentare sau dacă prestatorul de servicii oferă astfel de servicii, descrierea sumară a Serviciului de cazare și a Serviciului (serviciilor) suplimentar(e).

 

Contract de servicii înseamnă acordul dintre părțile contractante, al cărui obiect este serviciul.

 

Părți contractante: părțile la Contractul de servicii, adică subiecții Contractului de servicii și ai Termenilor și condițiilor generale, care sunt Furnizorul de servicii, pe de o parte, și Oaspetele sau Purtătorul de costuri, pe de altă parte.

 

Site web: portalul https://garzonplaza.hu și toate subsite-urile sale, operate de către furnizorul de servicii.

 

Card bancar: un substitut pentru plățile în numerar pe care o bancă îl poate oferi clienților săi care au un cont la ea. Conceptul de card bancar include, de asemenea, cardurile de credit și cardurile de debit. Lista cardurilor de credit acceptate de Furnizorul de servicii este disponibilă pe site-ul său web și la recepția hotelului.

 

III. Legislația aplicabilă

Următoarea este o listă neexclusivă a legilor, menționate sau nu în mod specific în CG și/sau în Contractul de servicii, care guvernează relația juridică dintre Furnizorul de servicii și Client:

 

Legea V din 2013 privind Codul civil (denumită în continuare "Codul civil"),

 

Legea CLXIV din 2005 privind comerțul (denumită în continuare "Legea privind grădina"),

 

Legea LXXVI din 2009 privind normele generale pentru începerea și desfășurarea activităților de servicii (denumită în continuare "Legea serviciilor"),

 

Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor"),

 

Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor (denumită în continuare "Legea privind interzicerea practicilor comerciale neloiale"),

 

Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare (în continuare: Info tv.),

 

Legea C din 1990 privind impozitele locale (denumită în continuare "Legea privind impozitele locale"),

 

privind condițiile detaliate de furnizare a serviciilor de cazare și procedura de eliberare a licențelor de funcționare a unităților de cazare (denumit în continuare "Decretul privind serviciile de cazare").

 

  1. Domeniul de aplicare al prezentelor CGC

Prezentele CGC vor fi publicate de către Furnizorul de servicii pe site-ul web la data de 15 noiembrie 2019.

 

CCG intră în vigoare la data publicării pe site-ul web, iar dispozițiile CCG se aplică contractelor de servicii încheiate la data publicării sau după această dată.

 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, CGC nu se aplică unui contract de servicii încheiat înainte de publicarea acestuia pe site-ul web.

 

Domeniul de aplicare al prezentelor CGC acoperă toate contractele de servicii.

 

CGC nu acoperă sau acoperă doar parțial contractele de servicii care prevăd în mod expres că dispozițiile CGC nu sunt aplicabile sau sunt aplicabile doar parțial.

 

Domeniul de aplicare personal al prezentelor CGC se aplică furnizorului de servicii și oaspetelui sau purtătorului de costuri care încheie un contract de servicii cu furnizorul de servicii.

 

Toate descrierile și informațiile puse la dispoziția oaspetelui, care definesc condițiile și conținutul unui anumit serviciu sau al anumitor servicii, dar care sunt separate din punct de vedere formal de CGC, sunt considerate anexe la CGC. Obiectul CGV include, de asemenea, anexele.

 

 

  1. Crearea contractului de servicii

Contractul de servicii poate lua diferite forme între prestatorul de servicii și oaspete sau purtătorul de costuri.

 

În cazul în care contractul de servicii este încheiat verbal, acesta se încheie în momentul în care oferta unei părți (denumită în continuare "oferta") este acceptată verbal de cealaltă parte, inclusiv prin telefon. O Ofertă verbală trebuie acceptată imediat, în caz contrar contractul de servicii nu se încheie. În orice caz, Furnizorul de servicii trimite oaspetelui o confirmare scrisă a acceptării Ofertei verbale (denumită în continuare "Confirmare").

 

În cazul în care contractul de servicii este încheiat în scris, de exemplu prin e-mail sau fax, acesta este încheiat atunci când

 

oferta scrisă a Furnizorului de a încheia un Contract de servicii este acceptată în scris de către Invitat sau

 

Oaspetele acceptă verbal oferta scrisă a Furnizorului de a încheia un Contract de servicii, și

 

Furnizorul de servicii va trimite oaspetelui o confirmare scrisă a acceptării oaspetelui.

 

Ofertele de vacanță și alte oferte, promoții și reduceri ale Furnizorului de servicii publicate pe site-ul web și disponibile la recepția hotelului sunt considerate ca fiind o ofertă, chiar dacă nu sunt oferte individuale făcute în numele oaspetelui.

 

Furnizorul de servicii va specifica alte servicii direct legate de furnizarea cazării (de exemplu, mic dejun, demipensiune etc.) în oferta sa sau în anexele la CGC în vigoare la momentul respectiv. În cazul în care există servicii suplimentare pe care oaspetele le poate comanda, termenii și condițiile acestor servicii suplimentare sunt comunicate oaspetelui în Ofertă sau în anexele la CGV în vigoare la momentul respectiv.

 

Oaspetele poate solicita, de asemenea, Furnizorului de servicii să furnizeze o Ofertă personalizată, individuală, fie în scris, fie verbal.

 

În cazul în care oaspetele dorește să accepte oferta furnizorului de servicii cu un conținut diferit, aceasta va fi considerată ca fiind o invitație la licitație, iar furnizorul de servicii va avea dreptul de a trimite o nouă ofertă sau de a accepta invitația la licitație.

 

În cazul în care furnizorul de servicii trimite o confirmare cu un conținut diferit de cel acceptat de către oaspete, de exemplu, din cauza unei erori administrative, aceasta va fi considerată ca o nouă ofertă, pe care oaspetele are dreptul de a o accepta sau de a o respinge în conformitate cu punctul 6. În cazul în care Oaspetele acceptă Confirmarea ca pe o nouă Ofertă, Furnizorul de servicii confirmă acest lucru Oaspetelui în scris.

 

În practică și în general, conținutul Contractului de servicii poate fi stabilit din combinația dintre Ofertă, Comanda relevantă și Confirmarea trimisă de Furnizorul de servicii sau disponibilă pe site-ul web și la recepția hotelului.

 

O excepție este cazul în care părțile contractante încheie un contract de servicii denumit separat.

 

Termenii și condițiile minime ale contractului de servicii sunt stabilite în prezentele CGC.

 

În cazul unui litigiu între părțile contractante cu privire la încheierea și/sau conținutul contractului de servicii și la rezilierea contractului de servicii cu sau fără executare contractuală, partea contractantă are obligația de a dovedi încheierea și/sau conținutul contractului de servicii și rezilierea contractului de servicii cu sau fără executare contractuală și de a furniza dovezi în caz de litigiu, care invocă încheierea Contractului de servicii și/sau conținutul specific al acestuia și rezilierea Contractului de servicii cu sau fără executare, fie oral, fie în scris (inclusiv prin e-mail) sau, în cazul formei scrise, faptul că este posibil ca Contractul de servicii să nu îndeplinească cerințele unui act privat cu valoare probatorie deplină.

 

  1. Conținutul minim al contractului de servicii

Contractul de servicii include, dacă nu se prevede altfel, cel puțin:

 

data sau durata Serviciului de cazare, și anume ziua sosirii (denumită în continuare "Data sosirii") și ziua plecării (denumită în continuare "Data plecării"),

 

numele oaspetelui,

 

adresa de e-mail și/sau adresa de domiciliu a oaspetelui și/sau

 

numărul dumneavoastră de telefon,

 

numărul de persoane care sosesc și stau cu oaspetele,

 

tipul de serviciu de cazare, inclusiv tipul de cameră și tipul de cazare solicitat sau, în cazul în care se utilizează mai multe servicii de cazare, numărul de servicii de cazare și, în cazul în care se utilizează diferite tipuri de servicii de cazare, numărul de servicii de cazare separat pentru fiecare tip de serviciu de cazare,

 

valoarea contravalorii contravalorii și metoda de plată preferată de către oaspete,

 

o indicație dacă este vorba de o plată nerambursabilă a contravalorii,

 

și, în cazul în care Oaspetele și purtătorul de costuri nu sunt aceeași persoană, numele, adresa sau sediul social al purtătorului de costuri și, în cazul unei societăți comerciale, numărul de identificare fiscală al purtătorului de costuri, înțelegându-se că, în acest caz, Prestatorul de servicii va încheia Contractul de servicii cu purtătorul de costuri.

 

serviciul (serviciile) suplimentar(e) solicitat(e), în cazul în care serviciul (serviciile) suplimentar(e) era (erau) deja cunoscut(e) de către oaspete înainte de începerea furnizării serviciului de cazare.

 

În cazul în care conținutul minim al Contractului de servicii, astfel cum a fost stabilit mai sus, nu reiese în mod clar din Contractul de servicii în sine, conținutul Contractului de servicii va fi completat de oferta (ofertele) și, în ultimă instanță, de prezentele CGC în vigoare și în vigoare la momentul încheierii Contractului de servicii.

 

Contractul de servicii este încheiat pentru o perioadă fixă (perioada cuprinsă între Data sosirii și Data plecării, inclusiv aceste două zile).

 

Prin încheierea unui contract de servicii

 

Furnizorul de servicii se angajează să furnizeze oaspetelui și persoanei (persoanelor) cazate împreună cu oaspetele serviciul (serviciile) de cazare specificat(e) în Contractul de servicii și în prezentele CGC și, în cazul în care un astfel de serviciu (servicii) este (sunt) specificat(e) în Contractul de servicii, serviciul (serviciile) suplimentar(e) în temeiul Contractului de servicii, în conformitate cu Contractul de servicii,

 

oaspetele

 

este de acord să utilizeze serviciul împreună cu rezidentul, dacă este cazul, care locuiește cu el/ea,

 

este responsabil pentru comportamentul persoanei (persoanelor) care stau cu el/ea,

 

să plătească prestatorului de servicii contravaloarea serviciilor utilizate în timp util, chiar dacă clientul este o altă persoană decât prestatorul de servicii, dar clientul nu reușește să presteze serviciile în termenul stabilit.

 

Furnizorul de servicii și oaspetele au dreptul de a modifica conținutul contractului de servicii la voința lor reciprocă și unanimă.

 

VII. Încetarea contractului de servicii

Contractul de servicii încetează în momentul executării sale contractuale, iar părțile pot rezilia contractul de servicii de comun acord în orice moment, fie verbal, fie în scris.

 

Contractul de servicii nu poate fi reziliat prin reziliere obișnuită. Cazuri de reziliere extraordinară

 

Oaspetele are dreptul de a rezilia Contractul de servicii cu efect imediat, prin notificare de reziliere, în cazul neprevăzut în care

 

prestatorul de servicii furnizează serviciul oaspetelui (și persoanei care locuiește cu acesta) în temeiul contractului de servicii într-o manieră care încalcă grav prevederile contractului și nu asigură condiția contractuală în ciuda solicitării prestatorului de servicii,

 

prestatorul de servicii sau orice persoană care acționează în numele sau în contul prestatorului de servicii sau orice alt oaspete are un comportament față de oaspete (și/sau orice altă persoană care stă cu oaspetele) care este în mod evident contrar șederii pașnice și relaxării în hotel sau cerințelor de coexistență umană, sau care este flagrant sau intolerabil și pe care prestatorul de servicii nu îl remediază în ciuda faptului că i s-a cerut să facă acest lucru,

 

Furnizorul de servicii sau orice persoană care acționează în numele sau în contul Furnizorului de servicii sau orice alt oaspete suferă de o boală contagioasă care pune în pericol sănătatea oaspetelui (și a persoanei care stă cu oaspetele),

 

cu excepția cazului în care, în cazul literelor (a) și (b), rezilierea cu efect imediat nu trebuie să fie precedată de o notificare prealabilă dacă comportamentul reclamat este atât de grav încât nu se poate aștepta ca clientul să continue contractul de servicii.

 

Furnizorul de servicii are dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat prin intermediul unei rezilieri extraordinare în cazul neașteptat în care

 

Oaspetele (și/sau persoana care locuiește cu el/ea) deteriorează Hotelul, inclusiv Camera, mobilierul, accesoriile, alte bunuri mobile sau imobile aflate în proprietatea sau în posesia Prestatorului de servicii și/sau le utilizează în mod contrar scopului pentru care au fost destinate și nu încetează să le utilizeze în ciuda solicitării de a face acest lucru,

 

Oaspetele (și/sau persoana care locuiește cu el/ea) nu respectă reglementările și regulile de siguranță ale furnizorului de servicii, se comportă într-un mod nerespectuos sau nepoliticos cu angajații acestuia, se află sub influența alcoolului sau a drogurilor sau are un comportament amenințător, abuziv sau alt comportament inacceptabil, are un comportament scandalos sau intolerabil față de ceilalți Oaspeți sau față de alte persoane cazate în hotel, care contravine liniștii și pașniciei hotelului sau cerințelor de conviețuire și demnitate umană și nu încetează să facă acest lucru în ciuda faptului că i s-a solicitat acest lucru,

 

oaspetele săvârșește o infracțiune,

 

Oaspetele (și/sau orice altă persoană care stă cu oaspetele) suferă de o boală contagioasă care pune în pericol sănătatea celorlalți oaspeți și/sau a altor persoane care stau cu oaspetele sau a personalului care acționează în interesul sau în beneficiul furnizorului de servicii,

 

cu excepția cazului în care, în cazul literelor a./ - d./, rezilierea cu efect imediat nu trebuie să fie precedată de o notificare prealabilă în cazul în care comportamentul reclamat este atât de grav încât nu se poate aștepta ca prestatorul de servicii să mențină contractul.

 

În cazul oricăruia dintre cazurile de reziliere extraordinară de mai sus, obligația oaspetelui de a plăti contravaloarea se suspendă în același timp cu rezilierea extraordinară.

 

În cazul în care contractul de servicii este reziliat de către client pentru unul dintre motivele menționate mai sus, clientul va plăti furnizorului de servicii contravaloarea serviciilor deja utilizate. În acest caz, Clientul nu este obligat să plătească contravaloarea serviciilor neutilizate încă. În cazul în care Clientul a plătit deja Contravaloarea Serviciilor neutilizate încă (de exemplu, prin plată anticipată), aceasta îi va fi returnată în același mod în care a fost efectuată plata.

 

În cazul în care Contractul de servicii a fost reziliat de către Prestatorul de servicii din motive imputabile Oaspetelui, Prestatorul de servicii poate pretinde întreaga contravaloare a Contravalorii în temeiul Contractului de servicii, dar poate renunța la acest drept, în totalitate sau parțial, la discreția sa.

 

Această dispoziție nu afectează obligația Furnizorului de servicii sau a Clientului de a plăti despăgubiri în temeiul legii.

 

Contractul de servicii încetează la decesul oaspetelui.

 

În cazul în care contractul de servicii dintre părți nu este îndeplinit din motive de "forță majoră", contractul este reziliat.

 

Un "caz de forță majoră" este o cauză sau o circumstanță (de exemplu: război, incendiu, inundație, condiții meteorologice nefavorabile, pană de curent, grevă) asupra căreia niciuna dintre părți nu are control și, prin urmare, oricare dintre părți este exonerată de obligațiile care îi revin în temeiul contractului de servicii atât timp cât există o astfel de cauză sau circumstanță. Furnizorul de servicii și clientul (purtător de costuri) sunt de acord să depună toate eforturile pentru a minimiza posibilitatea apariției unor astfel de cauze sau circumstanțe și să remedieze cât mai curând posibil orice daune sau întârzieri cauzate de acestea.

 

VIII.Relația dintre Contractul de servicii și CGC

Prin încheierea contractului de servicii, se aplică și dispozițiile din CGC, care sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 

Actualul GTCC completează conținutul contractului de servicii, dacă este necesar, și interpretează, explică, completează și extinde dispozițiile contractului de servicii.

 

CGC și Contractul de servicii conțin împreună toate declarațiile părților contractante, și anume ale furnizorului de servicii și ale oaspetelui (sau ale purtătorului de costuri), cu excepția cazului în care părțile contractante încheie un acord suplimentar în legătură cu Contractul de servicii.

 

În cazul în care părțile convin de comun acord să se abată de la prezentele CGC în contractul de servicii sau în alt acord, se consideră că părțile sunt obligate să respecte contractul de servicii sau alt acord.

 

  1. Dispoziții generale privind raportul juridic și alte aspecte care decurg din Contractul de servicii

După cum s-a menționat mai sus, actualele CGC explică, detaliază și conțin termenii și condițiile generale ale raportului juridic dintre Furnizorul de servicii și Oaspetele (sau Clientul) care intră într-o relație contractuală cu Furnizorul de servicii.

 

Termenii și condițiile specifice, individuale, nu fac parte din aceste CGC, dar nu împiedică încheierea unor acorduri separate, cum ar fi alte contracte, cu oaspetele.

 

De asemenea, CCG nu exclud posibilitatea ca furnizorul de servicii să încheie contracte cu agenții de turism, operatori turistici sau alte părți terțe, cu un conținut și condiții adecvate tipului de tranzacție.

 

În consecință, în cazul unei cereri de furnizare a unui serviciu de cazare pentru grupuri, prestatorul de servicii are dreptul de a supune încheierea contractului de servicii altor condiții decât cele prevăzute în prezentele CGC.

 

Prestatorul de servicii va furniza serviciul în conformitate cu contractul de servicii și cu CGC, la standardul de clasificare a hotelului, în conformitate cu cerințele legale aplicabile și la cel mai înalt standard profesional așteptat de la prestatorul de servicii.

 

Furnizorul de servicii poate furniza diferite tipuri de servicii de cazare în același timp.

 

Serviciile suplimentare nu fac parte din serviciul de cazare și, prin urmare, nu pot fi solicitate de către oaspete ca parte a tipului specific de serviciu de cazare. În consecință, dacă un Serviciu este direct legat de un anumit tip de Serviciu de cazare și, prin urmare, constituie o parte a acestuia, nu înseamnă neapărat că același Serviciu face parte și dintr-un alt tip de Serviciu de cazare și, prin urmare, în acest din urmă caz, Oaspetele îl poate utiliza doar ca Serviciu suplimentar (inclusiv valoarea acestuia), sub rezerva termenilor și condițiilor (inclusiv valoarea acestuia) convenite cu Furnizorul de servicii.

 

Furnizorul de servicii furnizează oaspetelui informații privind furnizarea diferitelor tipuri de servicii disponibile în perioada respectivă, cu conținutul exact al informațiilor furnizate, oral sau în scris, înainte de furnizarea serviciului.

 

În cazul în care prestatorul de servicii oferă și organizează programe ca un serviciu separat, prestatorul de servicii va oferi programele numai dacă un număr minim de oaspeți se înscriu pentru acestea, iar prestatorul de servicii va atrage atenția asupra acestui lucru atunci când face publicitate pentru serviciul suplimentar.

 

  1. Drepturile și obligațiile părților - Drepturile și obligațiile părții contractante

CCG în vigoare, Contractul de servicii, regulile și reglementările în vigoare la furnizorul de servicii, precum și legislația aplicabilă, definesc drepturile și obligațiile părților contractante. Prin urmare, lista de mai jos nu se dorește a fi exhaustivă, ci doar ilustrativă, evidențiată și numită.

 

În temeiul contractului de servicii, oaspetele (și persoana care stă cu oaspetele) are dreptul de a utiliza camera rezervată și facilitățile hotelului în scopul prevăzut, care sunt incluse în sfera normală de servicii și nu fac obiectul unor condiții speciale.

 

Oaspetele se poate plânge cu privire la performanța serviciilor furnizate de Furnizorul de servicii în timpul șederii la Hotel. Dreptul Oaspetelui de a face reclamații încetează după plecarea sa din hotel.

 

Invitatul (purtătorul de costuri) este obligat să.

 

să plătească pentru serviciile comandate și utilizate în cadrul contractului de servicii până la data și în modul specificat în contractul de servicii.

 

să plătiți întreaga sumă a contravalorii serviciilor specificate în Contractul de servicii, chiar dacă nu le-ați utilizat sau le-ați utilizat doar parțial, dacă au fost îndeplinite condițiile prevăzute în CGC în vigoare la momentul respectiv (a se vedea, de asemenea, condițiile de anulare, neutilizarea serviciului).

 

să plătească Furnizorului de servicii sau unei terțe părți orice taxe speciale sau daune suferite de Furnizorul de servicii sau de o terță parte în legătură cu un eveniment sau o întâmplare care nu este specificată în Contractul de servicii, dar care este legată de utilizarea Serviciului sau de comportamentul Furnizorului de servicii sau al unei terțe părți sau cauzată de către sau în legătură cu Furnizorul de servicii sau o terță parte (a se vedea, de exemplu, următoarele: boala sau decesul unui oaspete și capitolul 18, punctul 10).

 

Oaspetele trebuie să se asigure că orice copil cu vârsta sub 14 ani aflat sub responsabilitatea sa se află numai sub supravegherea unui adult în orice parte a hotelului, inclusiv în cameră și în zonele comune.

 

Oaspetele trebuie să respecte prevederile Contractului de servicii și ale CGC în vigoare la momentul respectiv, prevederile diferitelor reguli interne în vigoare la Furnizorul de servicii și legislația aplicabilă.

 

Oaspetele trebuie să se abțină de la orice act care contravine în mod evident șederii pașnice și relaxării în hotel sau cerințelor de conviețuire umană, comportament scandalos sau intolerabil sau infracțiune.

 

Oaspetele trebuie să se abțină de la a aduce propriile alimente și/sau băuturi în hotel.

 

XI.Drepturile și obligațiile părților - Drepturile și obligațiile Prestatorului de servicii

Furnizorul de servicii are dreptul la contravaloarea serviciului comandat sau utilizat, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de servicii sau în CGC aplicabile.

 

Furnizorul de servicii are un drept de retenție asupra bunurilor oaspetelui pe care acesta le-a adus cu el/ea la hotel pentru a garanta creanța sa rezultată din serviciu și contravaloarea aferentă.

 

Furnizorul de servicii are dreptul de a ordona oaspetelui (și oricărei alte persoane care locuiește cu oaspetele) să ia măsuri de poliție sau de altă natură, dacă este necesar.

 

Furnizorul de servicii va respecta prevederile Contractului de servicii și ale CGV în vigoare la momentul respectiv, precum și alte norme și reglementări interne, și va reprezenta și promova interesele și drepturile oaspetelui în cea mai mare măsură posibilă.

 

Furnizorul de servicii ia toate măsurile necesare pentru furnizarea neîntreruptă a serviciului.

 

Furnizorul de servicii este obligat să ramburseze contravaloarea sau o parte din contravaloare dacă au fost îndeplinite condițiile prevăzute în CGC în vigoare la momentul respectiv (a se vedea, de exemplu: Condiții de anulare).

 

XII. Garanția de plasament

În cazul în care prestatorul de servicii nu poate furniza serviciile prevăzute în contractul de servicii din vina sa (de exemplu, supraîncărcare, probleme temporare de funcționare etc.), acesta trebuie să organizeze imediat cazare pentru oaspete.

 

Furnizorul de servicii trebuie:

 

să furnizeze/oferă serviciile incluse în contractul de servicii, la prețul confirmat în acesta, pentru perioada specificată în acesta sau până la încetarea impedimentului, într-o altă locuință de aceeași categorie sau de categorie superioară. Toate costurile suplimentare legate de furnizarea cazării de înlocuire sunt suportate de către prestatorul de servicii.

 

să ofere oaspetelui un apel telefonic gratuit pentru a-l informa cu privire la o schimbare de cazare

 

diferența dintre prețul cazării de înlocuire oferit oaspetelui și prețul cazării rezervate va fi rambursată de către furnizor

 

În cazul în care prestatorul de servicii respectă pe deplin aceste obligații, iar oaspetele a acceptat cazarea alternativă care i-a fost oferită, partea contractantă nu poate pretinde nicio despăgubire ulterioară.

 

XIII. Condiții de anulare

Cu excepția cazului în care prestatorul de servicii a specificat alte condiții sau părțile contractante au specificat alte condiții în contractul de servicii, serviciul poate fi anulat fără penalități după a 7-a zi înainte de data sosirii. În acest caz, Contravaloarea plătită va fi returnată integral Oaspetelui (Purtător de costuri) și rambursată Prestatorului de servicii în același mod în care suma a fost primită de către Prestatorul de servicii.

 

În cazul în care prestatorul de servicii nu a stabilit alte condiții sau părțile contractante nu au stabilit alte condiții în contractul de servicii, iar oaspetele anulează serviciul în termen de 7 zile înainte de data sosirii, prestatorul de servicii are dreptul de a percepe întreaga sumă a contravalorii specificate în ofertă (contractul de servicii) ca penalitate. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul, în anumite cazuri specificate de către Furnizorul de servicii, de a stabili perioada de anulare fără penalități la 30-60 de zile, sub rezerva aplicării simultane a altor condiții. În astfel de cazuri, Furnizorul va informa în prealabil Oaspeții.

 

În cazul în care Oaspetele a comandat Serviciul plătind o Contravaloare nerambursabilă, Oaspetele nu va primi o rambursare a Contravalorii plătite, chiar dacă Serviciul este anulat.

 

XIV. Ocuparea camerelor și plecarea

Oaspetele și persoana (persoanele) care stă (stau) cu oaspetele au dreptul de a ocupa camera corespunzătoare serviciului începând cu ora 15:00 la data sosirii și trebuie să părăsească camera până cel târziu la ora 10:00 la data plecării.

 

În cazul în care Oaspetele (și orice altă Persoană (Persoane) care stă (stau) cu acesta) dorește să ocupe Camera corespunzătoare Serviciului înainte de ora 15:00 în Ziua sosirii, Prestatorul de servicii poate solicita contravaloarea contravalorii, care este stabilită pe Site-ul web și la recepție și este anexată la CGV.

 

O cameră dublă poate găzdui cel mult doi minori sub 12 ani care împart cu unul sau doi oaspeți adulți. Furnizorul de servicii poate, prin acord individual, să se abată de la numărul maxim de oaspeți.

 

În cazul în care mai mult de două persoane cu vârsta sub 12 ani sunt cazate împreună, trebuie rezervate mai multe camere în avans, ținând cont de numărul maxim de persoane prevăzut la punctul 3, dar furnizorul de servicii poate, prin acord individual, să se abată de la numărul de persoane prevăzut la punctul 3.

 

În cazul în care oaspetele părăsește definitiv camera înainte de sfârșitul perioadei stabilite (data de check-out), prestatorul de servicii are dreptul la 100% din contravaloarea serviciilor comandate.

 

Furnizorul de servicii are dreptul de a revinde orice cameră eliberată înainte de data de expirare, adică la data de plecare.

 

  1. Extensie

O prelungire înseamnă o creștere a contractului de servicii cu cel puțin o noapte.

 

În orice caz, prelungirea utilizării serviciului inițiată de către oaspete necesită acordul prealabil al furnizorului de servicii. În cazul unei prelungiri, Furnizorul de servicii poate solicita rambursarea Serviciului deja furnizat.

 

Furnizorul de servicii nu are nicio obligație de a îndeplini cererea de prelungire. Furnizorul condiționează prelungirea de faptul că hotelul este plin. În cazul în care furnizorul de servicii acceptă cererea de prelungire, acesta poate solicita, pe lângă dispozițiile clauzei 15.2, încheierea unui nou contract de servicii pentru perioada de prelungire.

 

Camera și serviciul (serviciile) care urmează să fie prelungite vor fi supuse prețurilor în vigoare la data inițială de check-out, fără reduceri. Furnizorul poate, la discreția sa rezonabilă, să se abată de la această regulă în beneficiul oaspetelui.

 

Oaspetele trebuie să notifice recepția hotelului cu privire la orice prelungire a utilizării serviciului până cel târziu la ora 10:00 a.m. la data de check-out.

 

XVI. Neutilizarea serviciului

În cazul unui oaspete care nu a sosit fără o notificare prealabilă, dacă oaspetele a prestat serviciul prevăzut în contractul de servicii, se va percepe suma contravalorii serviciului total comandat, astfel cum este menționat în oferta acceptată și confirmată de către oaspete.

 

În acest caz, oaspetele (titularul costurilor) este obligat să plătească partea neplătită a contravalorii prestatorului de servicii.

 

În cazul în care Oaspetele (Titularul costului) a garantat rezervarea cu detaliile cardului de credit (inclusiv detaliile cardului de credit), Furnizorul de servicii are dreptul de a debita contul cardului de credit până la valoarea totală a Contravalorii.

 

În cazul în care serviciul pentru oaspeți nu este rambursabil. În cazul în care oaspetele a comandat serviciul prin plata unei contravalori, oaspetelui nu i se rambursează contravaloarea plătită în caz de neprezentare, adică în caz de neutilizare a serviciului.

 

Furnizorul de servicii poate stabili termeni și condiții diferite de cele stabilite mai sus într-un contract de servicii individual pentru comandarea ofertelor sale care fac obiectul unor condiții speciale, al călătoriilor în grup sau al evenimentelor.

 

XVII. Îmbolnăvirea sau decesul unui oaspete

În cazul în care, în perioada de utilizare a serviciului, oaspetele (și/sau co-rezidentul) se îmbolnăvește și nu poate acționa în interes propriu, furnizorul de servicii va oferi asistență medicală.

 

În cazul îmbolnăvirii/decesului unui oaspete, prestatorul de servicii poate solicita despăgubiri de la rudele, moștenitorii sau clientul oaspetelui bolnav/decedat pentru toate cheltuielile medicale și de procedură și pentru orice daune cauzate camerei sau hotelului, mobilierului și mutării cadavrului.

 

Furnizorul de servicii pretinde contravaloarea serviciilor utilizate de oaspetele decedat înainte de deces.

 

XVIII. Contravaloarea datorată prestatorului de servicii în schimbul serviciului și plata acesteia

Oaspetele sau clientul plătește contravaloarea serviciului

 

prin transfer bancar în avans, și

 

în numerar la fața locului, sau

 

la fața locului cu cardul de credit, sau

 

trebuie rezolvate prin combinarea lor.

 

Tipurile de carduri de credit acceptate de prestatorul de servicii vor fi publicate de către prestatorul de servicii pe site-ul web și la recepția hotelului.

 

Oaspetele are dreptul de a plăti prestatorului de servicii contravaloarea contravalorii sau o parte din contravaloarea contravalorii în euro, cu condiția ca, în acest caz, cursul de schimb publicat la recepția hotelului în ziua plății și stabilit unilateral de către prestatorul de servicii să prevaleze pentru conversia contravalorii în forinți maghiari în euro.

 

Furnizorul de servicii va diferenția valoarea pentru bani (adică valoarea pentru bani a serviciului de cazare și a serviciului auxiliar) care rezultă din contractul de servicii în funcție de vârstă pentru cazarea a 2 adulți în aceeași cameră, după cum urmează:

 

Între vârsta de 0 și 3 ani, persoana în cauză nu este obligată să plătească pentru plasarea într-un pat suplimentar în cadrul contractului de servicii.

 

pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, în cazul cazării într-un pat suplimentar, copilul în cauză trebuie să plătească 4.500 HUF furnizorului de servicii

 

cu vârsta de peste 6 ani într-un pat suplimentar trebuie să plătească 9 500 HUF furnizorului de servicii în cauză.

 

Contravaloarea este formată din trei părți:

 

Prețul serviciului de cazare

 

Valoarea serviciului suplimentar

 

Taxe (TVA și taxa de turism)

 

Furnizorul de servicii garantează utilizarea Serviciului

 

50%, care se poate face prin plată anticipată sau prin furnizarea detaliilor cardului dumneavoastră de credit și prin debitarea de către Furnizorul de servicii a sumei de 50% din Contravaloarea serviciilor comandate și confirmate, sau

 

în cazul unei oferte speciale, așa-numita comandă nerambursabilă, suma totală a contravalorii tuturor serviciilor specificate în oferta acceptată și confirmată de către oaspete sau în confirmare va fi facturată în momentul comenzii, care nu poate fi rambursată oaspetelui (purtător de costuri).

 

Furnizorul de servicii - în plus față de cele de mai sus - condiționează utilizarea Serviciului de următoarea condiție: Oaspetele trebuie să achite Furnizorului de servicii suma integrală a Contravalorii conform Confirmării, simultan cu check-in-ul, prin una dintre metodele specificate la punctul 18.1. În practică, acest lucru înseamnă plata în avans a Contravalorii 50% rămase înainte de ocuparea camerei.

 

Furnizorul de servicii specifică în ofertă contravaloarea serviciului și ratele legale de impozitare aplicabile la momentul ofertei.

 

Părțile contractante sunt obligate să respecte contravaloarea (contravalorile) stabilită (stabilite) în oferta acceptată și confirmată de către oaspete și nu pot modifica unilateral contravaloarea serviciului.

 

Furnizorul de servicii va menționa, de asemenea, mai jos, în mod specific, cu titlu de exemplu, serviciile suplimentare, având în vedere că acestea sunt diferite de practica contractuală obișnuită și pot fi utilizate contra unei taxe suplimentare.

 

Serviciu de curățenie obligatoriu În cazul unei utilizări neobișnuite a camerei

 

În cazul în care Oaspetele (Oaspeții) sau Colocatarul (Colocatarii) fumează în Camera de nefumători sau desfășoară în Cameră activități incompatibile cu Serviciul de cazare sau Serviciul suplimentar, care depășesc în mod semnificativ curățenia normală a Camerei, Furnizorul de servicii are dreptul de a percepe o taxă separată.

 

Tarifele actuale pentru contravaloarea serviciului de curățenie obligatorie pot fi găsite pe site-ul web și la recepția hotelului și sunt considerate o anexă la prezentele CCG.

 

Utilizarea excesivă

 

În cazul în care Oaspetele (și Persoana (Persoanele) care stau împreună) nu părăsește Camera în termenul limită, Furnizorul de servicii are dreptul de a percepe de la Oaspetele pentru utilizarea suplimentară a Camerei (denumită în continuare "Taxa de utilizare suplimentară"), a cărei valoare va fi publicată de Furnizorul de servicii pe Site-ul web și disponibilă la recepție și va fi considerată o anexă la prezentele CCG.

 

Oaspetele plătește Furnizorului de servicii taxa de utilizare în exces, dacă este cazul, ca parte a contravalorii.

 

Parcare

 

În cazul în care oaspetele (și oaspetele (oaspeții) în comun) are nevoie de un loc de parcare, oaspetele poate notifica recepția hotelului cu privire la această cerere. Furnizorul de servicii poate pretinde o Contravaloare pe baza numărului și duratei locurilor de parcare utilizate, care este disponibilă pe Site-ul web și la recepția hotelului și este considerată o anexă la prezentele CCG.

 

Contravalorile, prețurile, reducerile, promoțiile, ofertele și alte oferte actuale la https://garzonplaza.hu  sunt anunțate pe site-ul web și la recepția hotelului.

 

Furnizorul de servicii are libertatea de a modifica prețurile anunțate fără o notificare prealabilă, dar modificarea nu afectează tarifele indicate în Confirmare, Contractul de servicii.

 

Tarifele actuale ale camerelor sunt afișate la recepția hotelului.

 

Prețurile pentru serviciile suplimentare sunt disponibile la locul în care este utilizat serviciul respectiv, de exemplu, prețurile pentru minibar în cameră.

 

Prețurile în vigoare la momentul respectiv pentru servicii sunt considerate parte integrantă și anexate la CGC în vigoare la momentul respectiv și trebuie citite împreună cu CGC.

 

Prestatorul de servicii emite factura (facturile) pentru contravaloarea (contravalorile) care i se cuvine (i se cuvin) în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile.

 

XIX. Tratarea plângerilor

Oaspetele sau Persoana (Persoanele) cazate cu acesta (denumite în continuare Reclamant) poate comunica orice reclamație (denumită în continuare Reclamație) Furnizorului de Servicii la recepția Hotelului cel târziu în Ziua de Check-out, verbal sau în scris, cu privire la comportamentul, activitatea sau omisiunea Furnizorului de Servicii sau a oricărei persoane care acționează în interesul Furnizorului de Servicii sau în beneficiul Furnizorului de Servicii, calitatea sau neexecutarea unui anumit Serviciu, sau calitatea Camerei, obiectele acesteia și calitatea Hotel (denumită în continuare Reclamație), care poate apărea pe perioada Serviciului de Cazare.

 

Furnizorul de servicii investighează plângerea și răspunde la aceasta în conformitate cu politica de tratare a plângerilor.

 

  1. Răspunderea pentru daune

Furnizorul de servicii este răspunzător pentru orice daune cauzate oaspetelui din vina angajaților furnizorului de servicii sau a persoanei (persoanelor) care acționează în numele furnizorului de servicii, în cadrul hotelului.

 

Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de o cauză inevitabilă care nu poate fi controlată de angajații și oaspeții Furnizorului de servicii sau de către oaspetele însuși.

 

Furnizorul de servicii este răspunzător pentru daunele cauzate de pierderea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor oaspetelui numai dacă oaspetele a plasat bunurile deteriorate în seiful central al hotelului.

 

Răspunderea furnizorului de servicii este exclusă dacă furnizorul de servicii dovedește că deteriorarea bunurilor aflate în cameră sau în seiful central a fost cauzată de o cauză inevitabilă, independentă de voința angajaților hotelului și a celorlalți oaspeți sau de către oaspetele însuși.

 

Furnizorul de servicii are dreptul de a desemna camere din hotel în care oaspetele (și/sau persoana care locuiește cu el/ea) nu are dreptul să intre, pentru care furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă, care va fi considerată ca fiind cauzată de către oaspete (și/sau persoana care locuiește cu el/ea).

 

Furnizorul de servicii este răspunzător pentru orice daune cauzate de deficiențele hotelului, cu condiția ca acestea să nu fie evaluate în plus față de încălcarea contractului sau în conformitate cu normele privind daunele cauzate de încălcarea contractului, dacă furnizorul de servicii a încălcat normele privind întreținerea și/sau dacă furnizorul de servicii nu a acționat așa cum ar fi fost de așteptat în mod normal în situația dată pentru a preveni daunele în timpul întreținerii. În caz de dubiu, prestatorul de servicii este obligat să dovedească faptul că regulile de întreținere au fost respectate și că prestatorul de servicii a acționat așa cum ar fi fost de așteptat în mod normal în situația dată pentru a preveni daunele în timpul întreținerii. Răspunderea prestatorului de servicii pentru daune, altele decât încălcarea contractului sau cauzate de încălcarea contractului, este reglementată de dispozițiile Codului civil.

 

Valoarea maximă a compensației din partea furnizorului de servicii este stabilită prin Legea V din 2013.

 

Oaspetele trebuie să raporteze daunele către Furnizorul de servicii imediat după descoperirea acestora și să furnizeze hotelului toate informațiile necesare pentru a clarifica circumstanțele daunei și, dacă este necesar, pentru a înregistra un raport/procedură de poliție.

 

Oaspetele este răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat de către oaspete și/sau orice altă persoană care locuiește cu oaspetele față de prestatorul de servicii sau față de orice altă parte terță, indiferent dacă partea prejudiciată are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciu direct de la prestatorul de servicii.

 

În cazul în care se descoperă după plecarea definitivă a oaspetelui că acesta a cauzat, fără îndoială, daune materiale furnizorului de servicii, unui alt oaspete sau unei terțe părți, furnizorul de servicii are dreptul de a pretinde suma daunei de la oaspete, chiar dacă aceasta a fost decontată de pe cardul de credit. În acest caz, Prestatorul de servicii va păstra dovezile dincolo de orice îndoială rezonabilă în starea lor originală timp de 3 ani și le va pune la dispoziția autorităților competente, dacă este necesar.

 

În cazul în care, după plecarea definitivă a oaspetelui, există suspiciunea că acesta a cauzat daune materiale furnizorului de servicii, altor oaspeți sau unor terțe părți, furnizorul de servicii este obligat să inițieze o procedură de poliție împotriva oaspetelui pentru a clarifica faptele și este obligat să predea toate dovezile pe care le deține autorității competente.

 

Furnizorul de servicii are dreptul de a determina amploarea daunelor aduse proprietății cauzate de către oaspete și/sau de persoana care locuiește cu oaspetele. În cazul în care Oaspetele și/sau persoana care locuiește împreună cu acesta contestă cuantumul daunelor cauzate de către Oaspetele și/sau persoana care locuiește împreună cu acesta, Oaspetele poate face apel la superiorul angajatului care a stabilit cuantumul daunelor. În cazul în care Oaspetele și/sau Persoana care locuiește cu el/ea continuă să nu accepte cuantumul daunelor evaluate, acesta/aceasta poate acționa în justiție în conformitate cu legislația în vigoare la momentul respectiv.

 

În cazul în care una dintre părțile contractante comunică date celeilalte părți pe un suport digital sau prin intermediul internetului, aceasta se asigură că datele sunt sigure, securizate și lipsite de viruși prin intermediul unui dispozitiv adecvat de protecție împotriva virușilor. În cazul în care una dintre părți nu respectă această obligație și se produce o pagubă la un calculator sau la un sistem al celeilalte părți, partea care nu și-a îndeplinit obligația este răspunzătoare pentru întreaga valoare a pagubei.

 

XXI. Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor este reglementată de dispozițiile Politicii de confidențialitate și de securitate a datelor în vigoare la Furnizorul de servicii la un moment dat, care este separată din punct de vedere formal de CGC.

 

XXII Confidențialitate

Furnizorul de servicii declară că toate informațiile și datele pe care le-a obținut în legătură cu Oaspetele și/sau persoanele care stau cu Oaspetele vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor rămâne confidențiale timp de 10 ani de la data la care au fost dezvăluite. Protecția datelor este altfel asigurată prin operarea prevederilor Politicii de confidențialitate și protecție a datelor.

 

XXIII Alte dispoziții

În cazul în care prezentele CGC conferă un drept sau o obligație prestatorului de servicii, titularul dreptului, executantul sau executantul obligației este, în primul rând, angajații prestatorului de servicii care dețin cel puțin o funcție de conducere intermediară, de exemplu, managerul de recepție, managerul de vânzări și numai în al doilea rând directorul general al prestatorului de servicii.

 

Un angajat care deține o astfel de poziție este obligat să investigheze în detaliu circumstanțele cazului și să își exercite drepturile și obligațiile pe această bază.

 

În cazul în care oaspetele sau persoana care locuiește cu acesta nu este de acord cu decizia angajatului respectiv, acesta poate depune o plângere la superiorul angajatului, cu excepția cazului în care CCG în vigoare la momentul respectiv stabilesc norme speciale pentru soluționarea plângerii.

 

În cazul în care Contractul de servicii este încheiat cu Furnizorul de servicii de către persoane care utilizează serviciul în calitate de Oaspeți, împreună, în mod legitim, acești Oaspeți sunt considerați ca fiind obligați în mod solidar în ceea ce privește Contractul încheiat.

 

În cazul în care o dispoziție din contractul de servicii și/sau din CGC, care fac parte integrantă din acesta, este nulă în totalitate sau parțial, acest lucru nu afectează validitatea celorlalte dispoziții. Prin interpretare sau completare, trebuie găsită o dispoziție care să atingă obiectivul economic urmărit de dispoziția nevalabilă, în limitele permise de lege.

 

Anumite prevederi ale Contractului de servicii și ale CGC, precum și anexele la acestea, indiferent unde sunt plasate sau comunicate, vor fi considerate și aplicate de părțile contractante ca parte a acordului dintre părțile contractante și în conformitate cu conținutul lor real.

 

Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica în mod unilateral informațiile, promoțiile, ofertele și reducerile pentru furnizarea diferitelor tipuri de servicii de cazare și/sau servicii suplimentare, precum și politica (politicile) relevantă(e), în orice moment și în același mod în care modifică unilateral CGV, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze conținutul contractelor de servicii deja încheiate.

 

Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica prezentele CGC pentru a le alinia la contextul juridic și la alte reglementări interne care pot fi modificate între timp.

 

Versiunea actuală a Termenilor și condițiilor este disponibilă pe site-ul web https://garzonplaza.hu și este disponibilă și pe suport de hârtie la recepția hotelului.

 

CCG și orice modificare a acestora intră în vigoare la data publicării.

 

Pe durata acordului de servicii și a CGC, părțile acționează în cadrul activităților lor cu respectarea drepturilor și intereselor celeilalte părți, fără a împiedica sau a îngreuna operațiunile celeilalte părți și depun toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu care apare în legătură cu acordul de servicii.

 

În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate în prezentul document, legile și reglementările maghiare în vigoare la momentul respectiv și dispozițiile Codului civil se aplică activităților furnizorului de servicii fără nicio prevedere specială.

 

Data: 15 noiembrie 2019

 

Balázs Károly Matusz

 

Director general Garzon Pláza Kft.