fbpx

Garzon Plaza Kft.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Hatályba léptetve: 2018. május 25. napján

Tartalomjegyzék

1.      A szabályzat célja

2.      Fogalmi meghatározások

3.      Az adatkezelés alapelvei

4.      Az adatkezelés jogalapja

5.      Adatbiztonságra vonatkozó szabályok

6.      A személyes adatok kezelése

·           Beléptetés, létszám nyilvántartás

·           Hotelszolgáltatásra vonatkozó szabályok

·           Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

·           Honlapon történő adatkezelés

·           Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításról

·           Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

·           Egészségügyi állapottal kapcsolatos adatkezelések

·           Munkára alkalmas állapot vizsgálata

·           Oktatási, ill. tájékoztató célzattal készített fotó vagy videofelvételek készítése

·           Közösségi oldalak adatkezelése

·           Postai úton, e-mail-ben vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok kezelése

7.      Adatfeldolgozó igénybevétele

8.      Külföldre történő adattovábbítás

9.      Az adatkezeléssel érintett személy jogosultságai, jogorvoslati lehetőségei

9.1 Adatvédelmi incidensek kezelése

10.  Mellékletek

1.                  számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat minta + munkaszerződés kiegészítés minta munkavállalók részére

2.                  számú melléklet: Informatikai Biztonsági Szabályzat nyilatkozata

3.                  számú melléklet: Házirend

4.                  számú melléklet: Elektronikus beléptető rendszer adatkezelésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató minta

5.                  számú melléklet: Autorizációs megbízás

6.                  számú melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztató minta és kamerarendszer sémarajz

7.                  számú melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszerhez kapcsolódó betekintési joggal rendelkező személyek adatai

8.                  számú melléklet: Jegyzőkönyv minta kamerarendszerrel készült felvétel zárolásához

9.                  számú melléklet: Jegyzőkönyv minta kamerarendszerrel készített felvétel megtekintéséhez

10.              számú melléklet: Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításokról

11.              számú melléklet: Munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató

12.              számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat minta fotó, ill. videofelvétel

13.              számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat minta fotó, ill. videofelvétel készítéséhez + 16 év alatti kiskorú gyermek hozzájáruló nyilatkozata

14.              számú melléklet: Adatfeldolgozással kapcsolatos szerződésminta EGT tagországok esetén

15.              számú melléklet: Munkavállalói hozzájárulás EGT tagországon kívüli országba történő eseti adattovábbításhoz

1. A szabályzat célja

Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, az információszabadságról szóló törvény alapján a Garzon Plaza Kft. (a továbbiakban: Társaság) működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi rend kialakítása, az információs-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat határozom meg.

1.2 A szabályzat hatálya

– A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

a)      a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozóra,

b)      az adatfeldolgozóra, valamint

c)      a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

–  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

a)      a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,

b)      az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,

c)      az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,

d)     a Társaságnál alkalmazott hardver- és szoftvereszközre, valamint

e)      a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.

2. Fogalmi meghatározások

·         érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

·         személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

·         különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat

·         adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége

·         bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

·         hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

·         tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

·         adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

·         adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

·         adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

·         nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

·         adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

·         adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

·         adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozás céljából.

·         adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

·         adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

·         adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

·         adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

·         adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés

·         harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

·         harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT- állam.

3. Az adatkezelés alapelvei

A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság mindenkori ügyvezető igazgatója, a társaság vezetőivel együttműködésben határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni / 1. sz. melléklet /

4. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

·         ahhoz az érintett hozzájárul vagy

·         azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli / kötelező adatkezelés /

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

·         2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·         2005. évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

·         2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·         2000. évi C. törvény a számvitelről

·         1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

·         1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

·         1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

·         2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

·         2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

5. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok

A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében a mindenkori ügyvezető által kiadott információbiztonsági szabályzatok található előírásokat kell alkalmazni a személyes adatok védelmére. A Társaság az elektronikus információk védelme érdekében az alábbi szabályzatokat tartalmazza:

·         Informatikai Biztonsági Szabályzat

Az informatikai biztonsági szabályzat felhasználókra vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatát az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. / 2.sz. melléklet/

6. A Társaságnál kezelt személyes adatok kezelése

6.1 Beléptetés – létszám nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A Társaság felügyelete alá tartozó intézmények területére kizárólag a jogosultsággal rendelkező dolgozók jogosultak belépni. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. Az adatkezelés célja a létszámnyilvántartási célon túl az élet és vagyonvédelem megóvása, melynek kritériumai a területen tartózkodó dolgozók, vállalkozások, ill. magánszemélyek tartózkodási helyének ill. létszámának pontos ismerete. A Társaság az elektronikus létszámnyilvántartó rendszer üzemeltetése során a munkavállalók részére beléptető kártyát biztosít.

Az elektronikus beléptető rendszer adatkezelésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztatót az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat melléklete tartalmazza. / 3. sz. melléklet /

A kezelt adatok köre munkavállalók esetén: Név, törzsszám, kártya azonosító, kilépés-belépés időpontja

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása, ill. a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv rendelkezései, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy azonosító adatait a belépésre való jogosultság megszűntekor haladéktalanul, a rendszer működtetése során keletkezett adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat legkésőbb az adat keletkezésétől számított 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti.

6.2 Hotelszolgáltatást igénylő látogatók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési hely, születési idő, lakcím, útlevél vagy személyigazolvány szám, diákigazolvány szám belépés-kilépés időpontja, állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat).

Az adatkezelés jogalapja: GYMJV 34/2012 (XII.19) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Az adatkezelés időtartama: Szobafoglalás esetén a foglalás időpontjától számított 5 év időtartamig. A foglalás lemondásának esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000. évi C.tv előírásainak megfelelően 8 év.

6.3.b. Bankkártya adatok kezelése

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat a Társaság csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezeli. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank (K&H – www.kh.hu) honlapján tájékozódhat. A társaság egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a vendégek Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írott kérelmére kaphatnak. A szobafoglalás biztosításához bankkártya adatot autorizációs megbízás (5. sz. melléklet) alapján kérhet a szálloda, melyet csak a vendég által megadott mértékben és ideig használhat. A bankkártya adatokat ezt követően meg kell semmisíteni, legkésőbb a vendég kijelentkezését követő 72 órán belül.

6.4 Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: a Társaság, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából intézményeiben elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A Társaság nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalóinak megfigyelése céljából, és nem célja a munkavállaló munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott helyiségekben, illemhelyen, öltözőkben. A Társaság vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén. A kamerák elhelyezéséről szóló sémarajzot, ill. a munkavállalók elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatóját jelen adatkezelési tájékoztató melléklete tartalmazza /6-7-8-9.sz. melléklet/

A kezelt adatok köre: A Társaság területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések

Az adatkezelés jogalapja: Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel, Munkavállalók esetében a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. tv rendelkezései, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.tv rendelkezései

Az adatkezelés időtartama: A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 nap.

A Garzon Plaza Kft. a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 3 napon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendelni, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a Társaság adatvédelmi megbízottja elbírálja, és a kérelem jogossága esetén gondoskodik a felvétel kimentéséről, és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

Hatósági megkeresés esetén a Társaság a mentet felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a Társaság megsemmisíti.

6.5 Honlapon történő adatkezelés

A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

4. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / telefonszám,e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

6.6 Belső nyilvántartás a Társaság által történő adatkezelésről és adattovábbításról

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 15. § alapján az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási folyamatról adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartást vezet. Az adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartás dokumentációját az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. / 10. sz melléklet /

6.7 Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, ill. fenntartása. A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli tájékoztatása után /11. sz. melléklet/, a HR vezető kizárólagos feladatköre. Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából a HR vezetőn kívül kizárólag az ügyvezető és a Sales Manager ismerheti meg. A Társaság a rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához nem köti, és a munkavállaló felvételével kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolja. A Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása, a mellékletben szereplő tájékoztató aláírásával, ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az 1995. évi CXVII. törvény.

Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkezelést törvény, ill. önkormányzati rendelet rendeli el, az 1. sz. pontban feltüntetett törvények előírásainak figyelembevételével.

A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a munkavállalóval kapcsolatosan:

·         Munkavállaló neve

·         Születési neve

·         Születési hely, idő

·         Állampolgárság

·         Édesanyja neve

·         Lakhelye

·         Adóazonosító jele

·         TAJ száma

·         Bankszámla száma

·         Magán nyugdíjpénztári tagság

·         Nyugdíjas törzsszám

·         Folyószámla szám

·         Munkaviszony kezdete

·         Heti munkaórák száma

·         Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

·         Munka alkalmassági igazolás

·         Munkakör megnevezés

·         Gyermekek adatai, száma

·         Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma

·         Jogosítványok megléte

6.8 Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a Társaság kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékig kezel. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság az érintett adatait késedelem nélkül törli.

Egészségügyi szolgáltató: Pro-San Kft. 9021 Győr, Árpád út 28-32.

6.9 Munkára alkalmas állapot vizsgálata

Az adatkezelés célja: A Társaság által kezelt intézmények területén a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások és előírások betartásával tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi épségét ne veszélyeztesse.

A Társaság által kezelt intézmények teljes területén tilos a munkavállalóknak alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen tudatmódosító szerek hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen  tudatmódosító szer hatása alatt a munkaképesség nem biztosítható, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv alapján a munkáltató köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók betartják-e az alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatos szabályokat. A munkáltató ellenőrzési gyakorlata nem járhat az emberi méltóság megsértésével, így a vizsgálat csak a Társaság munkavédelmi utasításával összhangban megvalósítható. A munkavállaló alkoholszondás ellenőrzésével kapcsolatos jegyzőkönyvet az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat melléklete tartalmazza / 11.sz. melléklet /

A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje, beosztása, ellenőrzés eredménye

Az adatkezelés jogalapja: A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. tv. 60. § valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv 52. §

Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és kötelességek által megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő.

6.10 Oktatási, ill. tájékoztatási célzattal készített fotó ill. videofelvételek készítése

Az adatkezelés célja: A Társaság a munkavégzés, rendezvényszervezés során alkalmazott technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, a vállalat keretein belül szervezett eseményekről tájékoztató, ill. reklámfilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság dolgozói szerepelnek. A dolgozókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizárólag a munkavállaló egyéni döntése. A munkáltató kijelenti, hogy a felvételek készítésének célja nem a munkavállaló munkavégzés közbeni tevékenységének megfigyelése, és a dolgozót nem ábrázolja negatív formában. A Társaság kijelenti, hogy a felvétel nem sérti a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait. A Társaság készített fotó vagy videofelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen tájékoztató melléklete tartalmazza. /12.sz melléklet/

A kezelt adatok köre: Fotó,videó, ill. hangfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény, vagy az oktatás céljának eléréséig.

6.11 Közösségi oldalak adatkezelés

Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, felépítésének, álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5. § alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a ( http://facebook.com/about/privacy )

6.12 Postai úton, e-mail-ben vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a társaság HR osztályára. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával.

Az adatkezelés jogalapja: E-mail-en, vagy levélpostai úton beküldött önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§. Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:

–          Vagyonvédelmi tevékenység: Patent Kft, 9024 Győr, Mécs László u 7.

–          Foglalkozásegészségügy: Pro-San Kft, 9021 Győr, Árpád út 28-32.

–          Bérszámfejtés: Matusz-Vad Zrt, 9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/b.

Az adatfeldolgozó vállalkozásokkal kapcsolatos jognyilatkozatot az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. /13.sz melléklet/

8. Külföldre történő adattovábbítás

Személyes adatot a Társaság harmadik országban működő adatkezelő részére akkor továbbít, ha ehhez az érintett személy kifejezetten hozzájárult, és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Ennek alapján az EGT országokba történő adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarországon belüli adattovábbításra kerülne sor.

9. Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, jogorvoslati lehetőségei

9.1 Adatvédelmi incidensek kezelése

A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.

9.2 Általános jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől-péntekig, 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztató nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

·         ha kezelése jogellenes

·         az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható

·         az érintett kéri

·         az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt

·         ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.

Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

·         jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére

·         a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére

·         egyéb törvényi rendelkezések értelmében

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill adat kiadására kötelezheti.

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

·         Győri Törvényszék: 9022 Győr, Szent István u 6.

·         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

·         Garzon Plaza Kft: 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b.

Mellékletek

1.sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat + munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………(Név, születési hely, születési idő, édesanyja neve) jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fennálló szerződéses jogviszonyom során tudomásomra jutott, az üzleti titok kategóriájába tartozó információk megőrzésére. Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti titok védelme alatt álló, jelen nyilatkozatot szintén aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti titok megsértése körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után.

Felek üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47 § (1) bek.-ben meghatározott fogalmat értik:

,,Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztató, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másoknak való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, feltéve hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli”

A titoktartási nyilatkozatot annak értelmezése és megértése után saját kezűleg aláírtuk:

Győr, 2018……….

.…………………………                                                                       …..…………………..
Üzleti titok kötelezettje                                                              Üzleti titok jogosultja

Munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére

A munkaviszony fennállása alatt munkavállaló az előtte feltárt, a Társaság működésével kapcsolatos információkat a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott szabályok szerint köteles kezelni. Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos bármely információt nem az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezel, önálló adatkezelővé válik, és alapot adhat a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 78. § (1) szerinti azonnali hatályú felmondás munkáltató által történő kezdeményezésére.

2. sz. melléklet: Informatikai Biztonsági Szabályzat Felhasználói nyilatkozat

Felelősségi vállalás nyilatkozat

A nyilatkozat aláírásával felhasználók kinyilvánítják, hogy munkájuk során a lehető legnagyobb gondossággal járnak el az IT rendszerek használata során. Ismerik az Informatikai Biztonsági Szabályzatban (továbbiakban: IBSZ) lefektetett IT biztonsági kontrollokat, követelményeket és a velük kapcsolatos felelősségeiket. Mindent megtesznek azért, hogy szándékos vagy gondatlan magatartásukból eredően a Társaság érdekei és Informatikai rendszerei ne szenvedjenek el sérüléseket, károkat.

Felelősségi nyilatkozat

Név: ……………………… , ……………………

A Garzon Plaza Kft (továbbiakban: Szervezet) munkavállalója kijelentem, a feladataim        ellátásához szükséges információ biztonsági ismeretekkel rendelkezem.

      Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Társaság információs rendszereiben      kezelt alkalmazások, fájlok, levelek bizalmasak, a Társaság tulajdonát képezik, így   azokat az IT vezető ellenőrizheti. Az ellenőrzés kiterjedhet az Internet használati és                                az elektronikus levelező rendszer tevékenységek nyomon követésére. Jelen                                                nyilatkozat aláírásával tanúsítom, hogy a Társaság IT biztonsági szabályait ismerem                                         és betartom.

      Kijelentem, hogy a munkavégzés során megismert bizalmas személyes, különleges,          valamint a szervezet titkát képező adatokat, információkat megőrzöm, az általam            megismert adatok külső félnek nem adom ki.

      Amennyiben tudomásomra jut, hogy az IBSZ-ben leírt biztonsági szabályokat bárki        megsérti, azt köteles vagyok írásban jelenteni a közvetlen felettesemnek és az IT     vezetőnek.

      Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen ,,Felhasználói Nyilatkozatban”       leírtakat megszegem, úgy munkajogi, kártérítési és büntetőjogi felelősségem áll    fenn.

Győr, 20……………… hó               nap

3. sz. melléklet: Házirend

4. sz. melléklet: Elektronikus beléptető rendszer adatkezelésével kapcsolatos       munkavállalói tájékoztató

              Munkavállalói tájékoztató beléptető – létszámnyilvántartó rendszer üzemeltetéséről

Munkavállaló neve:        …………………………………..
Születési neve:               …………………………………..
Születési helye, ideje:     …………………………………..
Anyja neve:                    …………………………………..

Tisztelt Munkavállalónk!

A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv 9-11.§-a, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. 20. § értelmében tájékoztatom, hogy a Garzon Plaza Kft. továbbiakban: Társaság / 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b. / beléptető – létszámnyilvántartó rendszert üzemeltet.

A beléptető – létszámnyilvántartó rendszer üzemeltetésének célja: az élet és a testi épség megóvása a területen tartózkodó munkavállalók pontos létszámának ismerete alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv, valamint a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. tv.

A kezelt adatok köre: név, törzsszám, kártyaazonosító

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy azonosító adatait a belépésre való jogosultság megszűntekor haladéktalanul, a rendszer működtetése során keletkezett adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat a számviteli bizonylatként szolgáló kötelezően tárolásra kerülő adatok kivételével legkésőbb az adat keletkezésétől számított 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti.

A Társaság az elektronikus beléptető – létszámnyilvántartó rendszer használatával kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság recepcióján megtekinthető.

A szabályzat alapján Ön a Társaság adatkezelésre jogosult vezetőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni. Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Győr, 2018………………….

                                                                        ………………………………………

                                                                             Garzon Plaza Kft képviseletében

A tájékoztatást megkaptam!

Győr, 2018…………………

                                                                                                                 ……………………………………….

                                                                                                  Munkavállaló

5. sz melléklet

HITELKÁRTYA ELŐENGEDÉLY HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott, ___________________________________, hozzájárulok, hogy a HOTEL****GARZON PLAZA (Cím: 9024 Győr, Vasvári Pál. u. 1/B)az általam birtokolt és a lenti adatokkal rendelkező hitelkártyán foglalásom garantálása céljából előengedélyezést végezzen:

Vendég neve: ________________________________________________

Érkezés/Utazás dátuma:_______________________________________

Foglalási szám: ______________________________________________

Kártya adatok:

Típus:                   VISA ¨                MASTERCARD ¨                             AMEX ¨

Kártya száma: _____________________________________

Lejárat dátuma: __________________________________

A kártya tulajdonosa: __________________________________

A megadott kártyával fizetendő szolgáltatás(ok): ___________________________________

Aláírásommal igazolom, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: _______________________                                               ________________________

                                                                                              Kártyatulajdonos aláírása

Kérjük, hogy mellékletként a megadott kártya elő. és hátoldalának másolatát is küldje el részünkre!

6.sz. melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztató minta    és kamerarendszer sémarajz

Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről

Munkavállaló neve:        …………………………………..
Születési neve:               …………………………………..
Születési helye, ideje:     …………………………………..
Anyja neve:                    …………………………………..

Tisztelt Munkavállalónk!

A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv 9-11.§-a, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. 20. § értelmében tájékoztatom, hogy a Garzon Plaza Kft. továbbiakban: Társaság / 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b. / kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet.

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv, valamint a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. tv.

A kezelt adatok köre: a Garzon Plaza Kft. területére belépő személyek arcképmása és cselekvése

Az adatkezelés időtartama: a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. tv alapján 30 nap.

Az adatok tárolásának helye: a ………………………………….. alatti található telephelyén található szerverhelyiségben.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített képfelvétel érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Garzon Plaza Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul átadjuk.

A Garzon Plaza Kft. az elektronikus megfigyelőrendszer használatával kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság recepcióján megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a Garzon Plaza Kft. adatvédelmi tisztségviselőjéhez, vagy a társaság adatvédelmi tisztségviselőjéhez írásbeli megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Győr, 2018………………………….

                                                                               ……………………………………

                                                                                 Garzon Plaza Kft. képviseletében

A tájékoztatást megkaptam!

Győr, 2018…………………………..

                                                                               ……………………………………….

                                                                                                 Munkavállaló

7. sz. melléklet: Megfigyelőrendszer üzemeltetéshez kapcsolódó mentési és     betekintési joggal rendelkező személyek nyilvántartása

Elektronikus megfigyelőrendszerrel készült felvételhez betekintési és mentési joggal rendelkező személyek nyilvántartása

Betekintésre jogosult személy megnevezése Beosztása Jogosultság kezdetének dátuma Jogosultság megszűnésének dátuma
Horváth Attila biztonsági vezető    
Ivánkovits Marianna sales manager    

8. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta megfigyelőrendszerrel készült felvétel zárolásához

Jegyzőkönyv kamerafelvétel zárolásáról

          1. Kamerapozíció megnevezése:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

             2. A zárolni kívánt felvétel dátuma, időtartama:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

          3. Igénylő személyes adatai:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

          4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

          5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan:

o   Felvétel mentése iránti igény polgári peres eljárás megindításához

o   Felvétel mentése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez

o   Felvétel megsemmisítése iránti igény

            6. A megtekintett esemény során hozott döntés rövid összefoglalása

                …………………………………………………………………………………………………………………………                …………………………………………………………………………………………………………………………

             ……………………………………………………………………
                                        Igénylő aláírása

             ……………………………………………………………………
                    Adatkezelő képviselőjének aláírása

             ……………………………………………………………………
                                                  Dátum

9. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta megfigyelőrendszerrel készült felvétel      megtekintéséhez

Jegyzőkönyv kamerafelvételbe történő betekintéshez

          1. Kamerapozíció megnevezése:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

             2. A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

          3. Igénylő személyes adatai:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

          4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:

                                            …………………………………………………………………………………………………………………………                                            …………………………………………………………………………………………………………………………

          5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan:

o   Felvétel megtekintése iránti igény polgári peres eljárás megindításához

o   Felvétel megtekintése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez

o   Felvétel megsemmisítése iránti igény

            6. A megtekintett esemény rövid összefoglalása, intézkedések

                …………………………………………………………………………………………………………………………                …………………………………………………………………………………………………………………………

             ……………………………………………………………………
                                        Igénylő aláírása

             ……………………………………………………………………
                    Adatkezelő képviselőjének aláírása

             ……………………………………………………………………
                                                  Dátum

10. sz. melléklet: Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításokról

Az adatkezelő megnevezése Adatkezelő címe
Garzon Plaza Kft. 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Az adatok kezelése során érintett személyek köre Adatkezelés időtartama
Elektronikus beléptető rendszer üzemeltetése során a társaság területére belépő személyek létszám nyilvántartása MT 2012.évi I.tv, SZVTV 2005. évi CXXXXIII.tv Munkavállalók 2005.évi CXXXIII. Tv alapján 24 óra, ill. 6 hónap
Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése során vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, munkabalesetek rekonstruálása MT 2012.évi I. tv, SZVTV 2005.évi CXXXXIII. Tv Munkavállalók 2005.évi CXXXIII. Tv alapján 3 nap
Munkaviszony létesítése és fenntartása MT 2012.évi I. tv, 1995. évi CXVI. Törvény Munkavállalók 1995. évi CXVII. Törvény, valamint 2000.évi C. tv előírásai alapján

 

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozás során végzett tevékenység Adatfeldolgozás helyének megnevezése
Pro-San Kft. 9021 Győr, Árpád út 28-32 Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás nyújtása 9021 Győr, Árpád út 28-32
Patent Kft. 9027 Győr, Mécs László u 7. Beléptető ill. kamerarendszer adatfeldolgozás, technikai háttértámogatás 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b.
Matusz-Vad Zrt. 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b. Bérszámfejtés szolgáltatás 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b.

 

11. sz. melléklet: Munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató minta

Munkavállalói tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos
személyes adatok kezeléséről

Munkavállaló neve:        …………………………………..
Születési neve:               …………………………………..
Születési helye, ideje:     …………………………………..
Anyja neve:                    …………………………………..

Tisztelt Munkavállalónk!

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 9-11.§-a értelmében tájékoztatom, hogy a Garzon Plaza Kft. / 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b. / munkavállalással kapcsolatos személyes adatait adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli. Ön a szabályzat alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak módosítását, vagy – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével törlését a szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Győr, 2018……………………………….

                                                                               ……………………………………

                                                                                 Garzon Plaza Kft. képviseletében

A Garzon Plaza Kft adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, a benne foglaltakat tudomásul vettem

Győr,2018………………………………..

                                                                                                                ……………………………………

                                                                                                       Munkavállaló

12. sz. melléklet: Munkára alkalmas állapot vizsgálata jegyzőkönyv minta

JEGYZŐKÖNYV ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS EREDMÉNYÉRŐL

Az ellenőrzés ideje: 20…..év……………….hónap………nap

Az ellenőrzés helye: …………………………………………………………………………….

Ellenőrzött munkavállaló neve, beosztása: ……………………………………………………..

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………

Az alkoholszondás ellenőrzés jogcímének és okának meghatározása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az alkoholszondás ellenőrzés véralkoholszintjének, illetve eredményének meghatározása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ellenőrzött személy: Az alkoholszondás ellenőrzés eredményét elfogadom – nem fogadom el*

A szondázást fegyelmi felelősség mellett megtagadó személy indoka, a szondáztató véleménye:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A szondázással kapcsolatos esetleges egyéb körülmények, előzmények, tett intézkedések leírása:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A jegyzőkönyv 2 példányban készült, amelyből 1 példány az ellenőrzött személy illeti. Ellenőrzött személy tudomásul veszi, hogy az alkoholszondás ellenőrzés vizsgálati eredményének kétségbe vonása esetén a munkáltató kalibrált alkoholszonda által készített nyomtatott formátumú vizsgálati jegyzőkönyvet készít, melyet az alkoholszondás ellenőrzési jegyzőkönyv mellékleteként kezel.

A szondáztatást végző személy aláírása: ………………………………………

Az ellenőrzött személy aláírása: ………………………………………………

Tanú 1.:………………………………………………

Lakcíme: …………………………………………….

Tanú 2.:………………………………………………

Lakcíme:………………………………………………

13. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat fotó, ill. videofelvétel készítéséhez

Munkavállalói tájékoztató ill. nyilatkozat videó,
 valamint fényképfelvételek készítéséről

Munkavállaló neve:        …………………………………..
Születési neve:               …………………………………..
Születési helye, ideje:     …………………………………..
Anyja neve:                    …………………………………..

Tisztelt Munkavállalónk!

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv 2:48 § – a, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. 5. § értelmében tájékoztatom, hogy a Garzon Plaza Kft. / 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b. / / továbbiakban: Társaság / a munkavégzés során alkalmazott technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, a vállalat keretein belül szervezett eseményekről /sportnapok, családi nap/ oktató, tájékoztató, ill. bemutatófilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság munkavállalói szerepelnek. A munkavállalókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ezt kizárólag a munkavállaló írásos hozzájárulása alapján teszi. A Társaság garanciális elemként kinyilvánítja, hogy a felvétel nem sérti a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait.

A Társaság a videó, ill. fényképfelvételekkel kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság recepcióján megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a Társaság adatvédelmi tisztségviselőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről  tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Győr, 2018……………………………

                                                                          ……………………………………….

                                                                            Garzon Plaza Kft. képviseletében

A Garzon Plaza Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, a videó, ill. fényképfelvétel készítéséhez egyéni döntésem alapján

                        hozzájárulok                                            nem járulok hozzá

Győr, 2018…………………..

                                                                           ……………………………………

                                                                                            Munkavállaló

14. sz. melléklet: Adatfeldolgozással kapcsolatos szerződésminta EGT tagországon belüli adattovábbítás esetén

Adatfeldolgozói szerződés

Az adatkezelő megnevezése:………………………………………………….
Cím:……………………………………………………………………………
Adószám:………………………………………………………………………

valamint

Az adatfeldolgozó megnevezése:………………………………………………
Cím:……………………………………………………………………………
Adószám:………………………………………………………………………

megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a személyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meghatározott adatkezelési folyamatát.

1.      Fogalmak

Jelen szerződés használatában ,,személyes adat”, ,,különleges személyes adat”, ,,adatkezelés/adatkezelő”, ,,adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, ,,érintett” fogalma megegyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény fogalmaival

2.      Az adatfeldolgozási tevékenység részletei

Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása:

·         Az adatkezelő (Megbízó) érvényben lévő szabályozása szerint

Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben:

·         ………………………………………………………………………………

Az érintettek köre:

·         Munkavállalók

A feldolgozott személyes adatok köre:

·         ……………………………………………………………………………….

Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása:

·         ……………………………………………………………………………….

Adatkezelés jogalapja:

·         ……………………………………………………………………………….

Adattárolás határideje:

·         ………………………………………………………………………………

3.      Alkalmazandó jog

Mivel az adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, ezért a teljes adatkezelési tevékenységre és a hozzá kapcsolódó minden eljárásra ( így különösen az adatfeldolgozásra is ) a magyar jog hatályos.

4.      Az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei

Adatkezelő Adatfeldolgozónak utasításainak jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást.

Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót, a további Adatfeldolgozó megjelölését jelen szerződés 1. számú mellékletének kell tartalmaznia.

A szolgáltatási tevékenységet az Adatfeldolgozó, az Adatkezelő jelen utasításai szerint látja el, csak azokat az adatkezelési műveleteket hajthatja végre, melyre jelen szerződésben foglaltak szerint Adatkezelőtől felhatalmazást kap. Az Adatfeldolgozó által, jelen szerződésben rögzítettek szerint felvett és kezelt adatok tárolását az Adatkezelő végzi, oly módon, hogy az Adatfeldolgozó az adatok felvételét követően haladéktalanul továbbítja az adatokat Adatkezelő felé, aki a megkapott adatokat saját szerverén, illetve papír alapon saját irattárában megőrzi a szerződésben rögzítettek szerint. Az adattárolási szabályok betartásáért az Adatkezelő felel, az adatfeldolgozó az adatokat csak az Adatkezelőnek, illetve jelen szerződésben megnevezett alvállalkozóknak továbbíthatja.

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának előírásait betartani, az abban foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcsolódó feladatát. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának előírásai szerinti adatbiztonsági követelményeket betartani.

5.      Az adatkezelő és az adatfeldolgozó felelőssége

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen szerződés előírásainak betartásával jár el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt volna el.

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységével kárt okoz az érintettnek vagy harmadik személynek, úgy az érintett vagy harmadik személy felé helytállási kötelesség Adatkezelőt terheli. Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott túlterjeszkedésre vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és az Adatkezelőnek, az érintettnek vagy harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni.

6.      Illetékesség

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. Ennek eredménytelensége esetére a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki.

7.      Záró rendelkezések

A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) cégszerű aláírása mellett történhet.

Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá.

Jelen szerződés aláírásával adatkezelő elismeri, hogy az adatfeldolgozó adatvédelmi szabályzatát megismerte, tudomásul vette.

Adatkezelő részéről

Név:……………………………………………………

Beosztás:………………………………………………

………………………………………..

       Cégszerű aláírás, bélyegző

Adatfeldolgozó részéről

Név:……………………………………………………

Beosztás:………………………………………………

………………………………………..

       Cégszerű aláírás, bélyegző

Kelt: Győr, 2018……………

15. sz. melléklet: Munkavállalói hozzájárulás EGT tagországon kívüli eseti adattovábbítás esetén

ESETI MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL

Alulírott …………….., mint a Garzon Plaza Kft. / 9023 Győr, Vasvári Pál u. 1/b. / munkavállalója hozzájárulásomat adom, hogy munkáltatóm személyes adataimat ……………………….. céljából az Európai Unió tagországain kívül eső országba továbbítsa.

Győr, 2018………………………..

……………………………………………………………….

                              Munkavállaló aláírása